"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"
"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข" ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง"

คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

เทศบาลตำบลแม่พริก

เมนูหลัก

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

สายตรงผู้บริหาร

ใครออนไลน์

มี 697 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม

ค่านิยม ๑๒ ประการ

แผนที่ตั้งเทศบาลแม่พริก

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายแบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ ทต.แม่พริก

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลแม่พริก

ข้อมูลทั่วไป

                   เทศบาลตำบลแม่พริก  เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลแม่พริก  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแม่พริก กิ่งอำเภอแม่พริก  อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง (เดิมอำเภอแม่พริก เป็นกิ่งอำเภอแม่พริก อำเภอเถิน) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73  ตอนที่  83  ลงวันที่  15  ตุลาคม  2499  และต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลแม่พริก ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  116  ตอนที่  9 ก  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2542  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   25   พฤษภาคม  พ.ศ. 2542   ขณะนี้เทศบาลตำบลแม่พริกรับรวมเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เข้ากับเทศบาลตำบลแม่พริก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยรับพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2  หมู่ที่  5  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่พ่ริก  จังหวัดลำปาง  เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะประกอบกับได้มีการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  12  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  12)  พ.ศ. 2496  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศให้เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลแม่พริก ลงวันที่  31  มกราคม  2556

                    1.  ลักษณะที่ตั้ง

                   ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้  ห่างจากจังหวัดลำปางประมาณ  125  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  595  กิโลเมตร  มีพื้นที่  28.93  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  18,075  ไร่  หมู่บ้านในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลแม่พริก  ประกอบด้วย    

                   บ้านแม่พริกลุ่ม   หมู่ที่  1           มีพื้นที่จำนวน    3,656.25  ไร่

                   บ้านท่าด่าน      หมู่ที่  2           มีพื้นที่จำนวน    2,868.75  ไร่

                   บ้านสันป่าสัก    หมู่ที่  5           มีพื้นที่จำนวน    11,550    ไร่


                                2.  อาณาเขตติดต่อ

                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านร่มไม้ยาง หมู่ 9 และบ้านวังสำราญ  หมู่ 6 

                                      ตำบลแม่พริก     อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

                         ทิศใต้             ติดต่อกับ  แม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต บ้านดอยคำ หมู่ 7

                                      ตำบลพระบาทวังตวง  อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง                    

                                      ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  แม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต บ้านพระบาทวังตวง  หมู่ 5  และบ้านแม่ตั๋ง  หมู่ 3  ตำบลพระบาทวังตวง       อำเภอแม่พริก    จังหวัดลำปาง

                   ทิศตะวันตก      ติดกับ  บ้านแม่พริกบน  หมู่  4  และบ้านแม่เชียงรายลุ่ม  หมู่ 3

                                      ตำบลแม่พริก  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง

                   3.  สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

                   สภาพภูมิประเทศ

                   สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลแม่พริก    ส่วนใหญ่อยู่ในเขตลุ่มน้ำลำห้วยแม่พริก    ลำห้วยแม่ล้อหัก  และบางส่วนอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำวัง  ลักษณะโดยทั่วไปของที่ตั้งจึงอยู่ระหว่างลุ่มแม่น้ำวัง  และลำห้วยแม่ล้อหัก โดยมีลำห้วยแม่พริกไหลผ่านกลางพื้นที่  ซึ่งราษฎรใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม                                                                      

                   สภาพภูมิอากาศ

                   เนื่องจากสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นท้องกระทะ  สภาพภูมิอากาศจึงค่อนข้างร้อนจัด

ในฤดูร้อนอุณหภูมิประมาณ  30-40  องศาเซลเซียส  และค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว  อุณหภูมิประมาณ  15-20  องศาเซลเซียส  มีฝนตกในปริมาณที่ปานกลางในฤดูฝน

                   4.  สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

                   การประกอบอาชีพของประชาชนส่วนมาก      มีอาชีพทางการเกษตร       ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกพืชสวน  พืชไร่   และทำนา   พืชสวนที่สำคัญได้แก่   กล้วยน้ำว้า   ส้มเกลี้ยง   มะนาว    ขนุน  ลำไย    มะม่วง    มะละกอ  พืชไร่  ได้แก่   ถั่วเหลือง   ข้าวโพด   ถั่วลิสง   ประชากรมีบ้านเรือนหนาแน่นบริเวณถนนสายหลัก  เช่น  ถนนแม่พริก – แม่พริกบน   สภาพโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทชุมชนในเขตเทศบาลสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   1.  การคมนาคม/ขนส่ง   ในเขตเทศบาลใช้ถนน   65   สาย  (  ลูกรัง   21  สาย     ลาดยาง   5  สาย  คอนกรีต   39   สาย  )  และสะพาน ค.ส.ล.  3   แห่ง

                   2.  การไฟฟ้า   จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้   2,762  ครัวเรือน

                   3.  การประปา เป็นการประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่บ้านท่าด่านหมู่  2

                   4.  การสื่อสารและคมนาคม   มีไปรษณีย์โทรเลข   1   แห่ง    สามารถรับสัญญาณวิทยุติดตามตัวในพื้นที่ราบ  ผ่านชุมชนทั่วไป มีโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 5 หมายเลข   23   ชุมสายโทรศัพท์  ในเขตพื้นที่ 3 ชุมสาย มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์ประมาณ  95  เปอร์เซ็นต์     หน่วยงานที่มีข่าววิทยุ  สื่อสารในพื้นที่   7  แห่ง   ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว

                   5. การใช้ที่ดิน ประชากรในพื้นที่ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  935  ครัวเรือน   มูลค่าผลผลิตต่อปี  20,000  บาท   ต่อคน  ต่อปี

ด้านเศรษฐกิจ

                   1.  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

                   ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านเกษตร และมักประสบปัญหาพืชผล มีราคาตกต่ำทำให้รายได้ของประชากรค่อนข้างต่ำ   เฉลี่ยรายได้ของประชากรประมาณ   20,000 – 50,000 บาทต่อครัวเรือน     ดังนั้นประชากรในวัยแรงงานส่วนมากจึงไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นที่จังหวัดอื่นๆหรือต่างประเทศ                                                                                    

                   2.  การเกษตรกรรม

                   พื้นที่ทางการเกษตร    ประมาณ  12,500  ไร่   ยังขาดการพัฒนาและจะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่สินค้าพืชสวน   เช่น  มะนาว   กล้วยน้ำว้า  ลำไย ราคาค่อนข้างต่ำ    และไม่มีการดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาให้ยาวนาน  ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม  จึงมีรายได้น้อยผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ   เช่น  ลำไย   ถั่วเหลือง   ถั่วลิสง   ข้าว  มะม่วง  พืช  ผัก  กล้วยน้ำว้า      ส้มเกลี้ยง  มะละกอ  น้อยหน่า

                   3.  การอุตสาหกรรม

                   การอุตสาหกรรม  ทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือน  และอุตสาหกรรมในโรงงาน ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ยังไม่มี   แรงงานส่วนใหญ่ต้องไปทำงาน   หรือประกอบอาชีพในต่างจังหวัด                          

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

header-mprik-G.jpgcomments

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

www.krobkruakao.com
  • เอพีเผยภาพเมียนมารื้อถอนหมู่บ้านโรฮิงญา
    สถานการณ์ชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ของเมียนมายังคงน่าวิตก และทวีความเลวร้ายมากขึ้น หลังกลุ่มฮิวแมนไรท์ วอทช์ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐบาลเมียนมากำลังดำเนินการรื้อถอนหมู่บ้านชาวโรฮิงญาในพื้นที่กว่า 50 แห่ง
  • สภาพอากาศเลวร้ายที่จีนและโบลิเวีย
    เขตปกครองตนเองซินเจียง อุยกูร์ของจีนเผชิญทั้งหิมะและหมอกลงจัด ขณะที่โบลิเวียเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่วงฤดูมรสุมของปีนี้มีประชาชนกว่า 5 หมื่นคนแล้วที่ไร้ที่อยู่อาศัย
  • ชาวอินเดียวิพากษ์การแต่งตัวเยือนของนายกฯ แคนาดา
    การเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของ จัสติน ทรูโดว์ นายกรัฐมนตรีแคนาดาพร้อมครอบครัวเป็นเวลา 3 วัน ได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากชาวอินเดียส่วนใหญ่ เหตุเพราะสวมใส่เสื้อผ้าเกินงาม

ข่าว ข่าวรายวัน ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง

MThai News

This is MThai News

ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

www.krobkruakao.com

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด